VERKLARING MET BETREKKING TOT DE GDPR REGELGEVING

Snel Logistic Solutions is zich terdege bewust van het belang van de GDPR wetgeving

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Snel Logistic Solutions houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat
  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • uw gegevens verwijderen zodra de redelijke termijn van bewaring verstreken is;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Snel Logistic Solutions zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Snel Logistic Solutions, E3-laan 62-66, 9800 Deinze, België
 • GDPR@gsnel.eu   telefoon: + 32 9 381 51 06